Wil's Homepage
 Elst

Elst is een dorp dat in de Betuwe in de provincie Gelderland ligt, het   heeft 16000 inwoners.De geschiedenis van Elst begint al in de tijd van de Romeinen ongeveer 70 jaar na Christus een van de opvallendste kenmerken van Elst is wel de toren van de Hervormde kerk, bij oudheidkundig bode- monderzoek werd onder de kerk resten gevonden van een Gallo- Romeinse tempel van 28 x 23 meter, met daarbinnen een cella van 15 x 13 meter.

Bij verder onderzoek bleek dat aan deze grote tempel een oudere, kleinere 11,5 x 8,5 meter metend cultus gebouw ten grondslag ligt.De rode mortelvloer van dit gebouw is intact gebleven. Deze kleinere tempel is ongetwijfeld tot stand gekomen in de tijd dat de Romeinen de in deze streek wonende Bataven overheersten.

Wilt u zich op de hoogte stellen van de cultuur der Romeinen en Bataven, zoals deze in onze streek tot uiting kwam, dan is een bezoek aan de zich onder de kerk bevindende kelder aan  te bevelen. In het gemeentehuis van Elst is tijdens de normale open stellings uren permanent een expositie te bezichtigen van oudheidkundige vondsten.

Musea in Elst

Cultuur van de Romeinen en Batavieren in deze streek. In de kelder onder Hervormde kerk in Elst. Adres: Grote Molenstraat 2, 6666 DJ  Elst  Bezoek: na telefonische afspraak met de koster van de kerk (tel. 0481 – 370896) of via het kerkelijk bureau    (tel. 0481 – 371357).

Hervormde kerk

Het bestaande kerk gebouw dateert van de 15e eeuw en is in het najaar van 1944 door oorlogsgeweld nagenoeg verwoest. De weder- opbouw in oude stijl, welke na de oorlog met kracht ter hand is genomen, leverde echter behalve een fraai gerestaureerde kerk met toren nog  iets heel anders op.

De Rijksdienst  voor Oudheidkundig Bodemonderzoek vroeg en kreeg in 1947 toestemming om in en nabij de kerk opgravingen te verrichten. Het resultaat van deze opgravingen was verrassend. In de kerk werden namelijk op geringe  diepte onder de vloer zware funderingen aangetroffen, die op het eerste gezicht deden vermoeden, dat men hier niet met middeleeuwse bouwresten te doen had. Verdere onderzoekingen brachten aan het    licht dat het een zgn GalloRomeinse tempel betrof. Het bleken de resten te zijn van een rechthoekig bouwwerk van 28×23 m, met daarbinnen een cella van 15×13 m.

Maar dit was nog niet alles. Bij verder onderzoek bleek dat aan deze grote tempel een oudere, kleinere 11,5 x 8,5 m. metend cultusgebouw  ten grondslag ligt. De rode mortel-  vloer van dit gebouw is intact  gebleven. Deze kleinere tempel is ongetwijfeld tot stand gekomen in de tijd dat de Romeinen de in deze streek wonende Bataven over- heersten.

Oorspronkelijk kenden de Bataven waarschijnlijk geen tempels om hun goden te vereren, maar onder invloed van de Romeinse cultuur zal dit gebouw tot stand gekomen zijn. Uit de onderzoekingen is gebleken,  dat deze tempel een centrale plaats heeft ingenomen in de cultus van de Bataven. Vermoed wordt dan ook, dat het gebouw behalve een gods-  dienstig centrum tevens een symbool  is geweest van de vriendschap tussen de Romeinen en de Bataafse edelen.

Tijdens de opstand der Bataven onder leiding van Claudius Civillis in de jaren 69 en 70 na Christus werd de tempel met de grond gelijk gemaakt. Op dezelfde plaats verrees de eerder genoemde grote tempel. Het bouw- werk werd imposanter en mooier dan het vorige. Van deze tempel is zoveel teruggevonden, dat een reconstructie van dit uitzonderlijk mooie bouwwerk mogelijk was. In de zijbeuk van de  kerk kan men een maquette van dit heiligdom bewonderen.

 

 

wapen_elst‘t wapen van de gemeente Elst is door een horizontale lijn in twee gelijke delen verdeeld. Het bovenste gedeelte is door een verticale lijn wederom in twee gelijke delen verdeeld.

Op het linker gedeelte is een kruis van zilver aangebracht op een rode achtergrond, duidende op het Bisdom Utrecht. Op het rechter gedeelte is een leeuw van goud (rood getongd en genageld en dubbelstaartig) afgebeeld tegen een blauwe achtergrond, duidende op het Graafschap Gelre. Het onderste gedeelte vertoont een zwarte boot, rustend op stromend water (golvend gedwarsbalkt in vijf stukken, beurtelings onderste, middelste en bovenste, blauw en zilver)     tegen een achtergrond van   goud. In de boot bevindt zich   een dakvormige doodskist van houtkleur met een  

zwart kruis op het deksel. Dit geheel is het attribuut van de  kerk patroon van Elst, de H. Werenfridus, die als zielzorger door St. Willibrordus naar Elst gezonden werd. Gedurende zijn verblijf alhier gaf Werenfridus het verlangen te kennen in Elst te worden begraven. Omdat hij te Westervoort, waar hij ook werkte, omstreeks 862 aan koorts stierf, ontstond er een strijd tussen Westervoort en Elst, over de plaats van het graf. Volgens de legende werd na lang gepraat besloten alles aan hogere beschikking over te laten. De doodskist werd in een bootje zonder enige bemanning gezet, waarna het tegen de stroom in bij Elden aan wal stootte. Nog  niet tevreden zette men de kist  op een kar. getrokken door twee ossen die nog nooit voor een wagen hadden gestaan (een andere lezing vermeldt : twee runderen die hun blatende kalveren hadden staan in een stal in Westervoort). Zonder te worden geleid trokken de  beesten naar de begraafplaats in Elst, waarmee de strijd was beslist. Dit wapen werd aan de gemeente Elst toegekend bij Koninklijk Besluit van 19 februari 1900, nummer 15.

Gemeente-archief

Bezoek aan het gemeente-archief is mogelijk na telefonische afspraak, via tel. 0481-362300